Politica de confidenţialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau utilizați site-ul al căror furnizor este AL ANTICO SRL.
Date de contact ale firmei AL ANTICO SRL: 

  • Adresa: Strada Ion Creangă colț cu Liceanului, Dumbrăvița, Timiș, România
  • E-mail:  anticatrattoria2020@gmail.com

AL ANTICO SRL colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de AL ANTICO SRL sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea
Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate 
Operator AL ANTICO SRL, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici
Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679


Principii

Politica de confidențialitate a firmei AL ANTICO SRL, se întemeiază pe următoarele principii:
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile
prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o comanda, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public. 
AL ANTICO SRL, nu prelucrează în cadrul website-ului link date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date
genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.


Politica cookies

Pentru detalii privind politica noastră de cookie-uri, accesează linkul:  link